ت ة

. Apr 28, 2021 · ت حرف چهارم در الفبای فارسی، سومین حرف الفبای عربی و بیست و دومین حرف از حروف الفبای عبری (تاو ת) است

2023-02-06
    القضاء و الطب
  1. 3/5
  2. ـدـ
  3. Retrying
  4. ه ت* / ا ه c˝ :* ف˙ ا نإ